SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA- BIAŁOŁĘKA REALIZAUJE W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA NA TERENIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA NASTĘPUJĄCE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ M.ST. WARSZAWA

Zdrowy uczeń”
dla uczniów szkół z terenu miasta st. Warszawy

Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych i domów dziecka.

Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:

 • higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • profilaktyki chorób zakaźnych,

 • racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania,

 • profilaktyki uzależnień,

 • zapobiegania urazom,

 • wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

   

  Program zdrowotny “Ocena czynników ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”

  Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży oraz często towarzysząca nadwaga lub otyłość to dwa dominujące czynniki ryzyka o udowodnionym znaczeniu, które rokują w późniejszym rozwoju, występowanie choroby układu krążenia. Obecnie uważa się, że nadciśnienie pierwotne występuje w młodym wieku znacznie częściej niż dotychczas sądzono.

  Badania przeprowadzone u osób w młodym wieku, które wykazały ścisły związek pomiędzy masą ciała, ciśnieniem i zaburzeniami lipidowymi. Istnieje również duże znaczenie predyspozycji genetycznej, na co wskazuje częste występowanie nadciśnienia u potomstwa osób z nadciśnieniem tętniczym.

  Wśród czynników sprzyjających rozwojowi nadciśnienia wymienia się też nadmierne spożycie soli, i małą aktywność fizyczną. Wiadomo również, że palenie tytoniu, zwłaszcza
  u młodzieży, wpływa na tworzenie się wczesnych zmian miażdżycowych.

  Z badań wynika, że u młodych osób mogą występować liczne czynniki ryzyka i chorzy
  ci mają wówczas wskazania do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego.

  Chociaż częstość występowania nadciśnienia tętniczego u młodych dorosłych jest niższa niż u osób starszych, to wczesne rozpoznanie i leczenie podwyższonych wartości ciśnienia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania powikłaniom ze strony układu krążenia
  w przyszłości, gdyż występowanie powikłań narządowych ma związek z czasem trwania nadciśnienia, a ten u młodych osób będzie długi. Istotne jest także zidentyfikowanie chorych
  z tzw. wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u których jest wysokie ryzyko rozwoju nadciśnienia w przyszłości. Osoby te wymagają systematycznej obserwacji.

  Jak najwcześniejsze wykrycie nadciśnienia tętniczego oraz ciśnienia prawidłowego wysokiego, stanowi istotny element profilaktyki.

  Cele ogólne i szczegółowe programu

  1. Cel główny:

  • ocena występowania nadciśnienia tętniczego iinnych czynników ryzyka
   u młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia.

  2. Cele pośrednie:

  • rozpoznanie u młodzieży wielu niestwierdzonych do tej pory chorób (np: otyłości, wad serca, chorób nerek),

  • podniesienie u młodzieży poziomu podstawowej wiedzy nt. wczesnej profilaktyki chorób układu krążenia,

  • w długofalowym wymiarze przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia przyszłych obywateli.

  Sposób realizacji działań na poszczególnych etapach programu

  1. Miejsce realizacji Programu.

  Program realizowany będzie w środowisku nauczania i wychowania – w gabinetach pomocy przedmedycznej na terenie szkół, w których opieka medyczna jest realizowana przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest podmiotem tworzącym – przez lekarza i pielęgniarkę.

  2. Populacja objęta Programem.

  Założeniem Programu jest objęcie badaniami profilaktycznymi ok. 13 tysięcy populacji młodzieży w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia na terenie m.st. Warszawy.

  Kryteria wyłączenia:

  • wcześniej rozpoznane NT (leczone nadciśnienie tętnicze, choroby nowotworowe).

  3. Schemat badania:

  – 2 razy po 2 pomiary automatyczne ciśnienia, mierzone na obu rękach w odstępie
  co najmniej 2 tygodni

  – ocena średnich wartości ciśnienia,

  – pomiary masy ciała, wzrostu i obwodu brzucha,

  – u osób ze średnią powyżej 140/90 mm Hg, kierowanie na konsultacje i dalsze leczenie
  w Poradniach Specjalistycznych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.